คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการAerobic Dance บุคลากรศึกษาศาสตร์ FIT&FIRM

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของอาจารย์
บุคลากร และนักศึกษาาภายในคณะฯ ในชื่อ “Aerobic Dance บุคลากรศึกษาศาสตร์ FIT&FIRM
โดยจัดขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงด้านสุขภาพ พร้อมทั้งสร้างเสริมสุขภาพที่ดี
และก่อให้เกิดความสุขภายในองค์กร และเป็นพื้นที่ที่ทำให้บุคลากร
และนักศึกษาได้มาร่วมทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างสัมพันธไมตรีที่ดีภายในคณะฯ
ซึ่งโครงการจะจัดขึ้นในวันที่ 27- 29 กุมภาพันธ์ และ 5-7 มีนาคม 2567