คณะศึกษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ศิษย์เก่าได้รับการคัดเลือกเป็น “ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด”

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่

  • นายเรวัฒน์ พรหมสะโร ผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ศิษย์เก่าหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ดร.กมลทิพย์ ใจเที่ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพรหมสาคร ศิษย์เก่าระดับปริญญาเอก ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ได้รับการคัดเลือกจากจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อรับรางวัล “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัด
ประจำปี พ.ศ.2566”