ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน จัดโครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการหลักสูตรการสอนและการพัฒนาวิชาชีพครู

ระหว่างวันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2567
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
จัดโครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการหลักสูตรการสอน
และการพัฒนาวิชาชีพครู
ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ,
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
และภูมิภาคศึกษา ณ เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย