คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ให้การต้อนรับคณะบุคลากรและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ภายใต้กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการสอนระหว่างมหาวิทยาลัยและการแสดงผลงานการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพของหลักสูตรคณิตศาสตร์
โดยมี อาจารย์ เอกชัย ภูมิระรื่น รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและพันธกิจเพื่อสังคม
พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.กฤษฎา วรพิน, อาจารย์ ดร.ธัญญา กาศรุณ, อาจารย์อรรฆพร วงษ์ประดิษฐ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ให้การต้อนรับ