ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า เลื่อนวิทยฐานะเป็น “รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ”

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ ดร.สุญาดา เฮงชัยโย
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
ศิษย์เก่าปริญญาตรี วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว
ปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ได้รับเลื่อนวิทยฐานะรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
ในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 14/2566 20 ธันวาคม 2566
ผลงานทางวิชาการ ตามเกณฑ์ PA ผู้บริหาร เชี่ยวชาญ สพฐ. ว10/2564
รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ คนแรกในระบบ DPA