ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า รับรางวัล “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับประเทศ”

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ ดร.พรวิภา แสงจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาริกา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ศิษย์เก่าระดับปริญญาเอก รุ่นที่ 18 ภาควิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ได้รับการคัดเลือกจากจังหวัดนครนายกเพื่อรับรางวัล “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2566”