สาขาวิชาการสอนภาษาไทย จัดโครงการวันเวลาภาษาไทย ครั้งที่ 24

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
จัดโครงการวันเวลาภาษาไทย ครั้งที่ 24 “เล่าขานนิทานพื้นบ้าน สืบสานตำนานถิ่นไทย”
เพื่อเป็นการสืบสานและรักษาศิลปวัฒนธรรมด้านภาษาไทยให้กับเยาวชน
ภายในงานมีการจัดนิทรรศการนำเสนอสาขาวิชา และรางวัลต่าง ๆ ของนักศึกษาภายในสาขา พร้อมทั้งความรู้ด้านภาษามีการจัดกิจกรรมการแข่งขันเล่านิทานพื้นบ้านท้องถิ่นภาคกลางของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
พร้อมทั้งการแสดงจากนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทย
โดย ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสาขาฯ คณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม

รับชมภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/WanwelaTH