สำนักงานคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรจัด Big Cleaning Day และ 5 ส ตามแนวทางสำนักงานสีเขียว

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
จัดกิจกรรม Big Cleaning Day และ 5 ส ในพื้นที่บริเวณโดยรอบและสำนักงานต่าง ๆ
ภายในคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อเป็นการจัดการด้านสภาพแวดล้อมให้มีความสะอาด เรียบร้อย และสวยงาม และเอื้อต่อการปฏิบัติงาน การให้บริการ มีความปลอดภัยเกิดความรู้สึกประทับใจ ตามวิสัยทัศน์ “WORKPLACE HAPPINESS” และเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนสำนักงานให้เป็นสำนักงานสีเขียว “Green Office”
โดยมีศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เลขานุการคณะฯ เจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม