ขอแสดงความยินดี “อาจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ศรีวงค์ษา” ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่

อาจารย์ ดร. กิตติศักดิ์ ศรีวงค์ษา

ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
ในการประชุมครั้งที่ 1/2567 วันที่ 17 มกราคม 2567
ให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชา 0151 ฟิสิกส์
สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์