คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรขนย้ายครุภัณฑ์เพื่อเตรียมการซ่อมแซมอาคารศึกษาศาสตร์ 1

วันที่ 25-26 มกราคม 2567 คณะศึกษาศาสตร์ ดำเนินการย้ายวัสดุครุภัณฑ์
เพื่อเตรียมพร้อมในการส่งมอบพื้นที่อาคารศึกษาศาสตร์ 1 ให้กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนภูมิ เอ็นจิเนียริ่ง ในวันที่ 28 มกราคม 2567 โดยใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 180 วัน
(28 มกราคม 2567 – 31 กรกฎาคม 2567)

ในการนี้คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับความอนุเคราะห์กำลังพลทหาร จากกรมสัตว์ทหารบก ค่ายทองทีฆายุ จังหวัดนครปฐม ในการขนย้ายวัสดุครุภัณฑ์