ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้รับคัดเลือกให้รับทุนการศึกษาในต่างประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้รับคัดเลือกให้รับทุนการศึกษาในต่างประเทศ
เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ ศึกษาดูงานและเรียนรู้วัฒนธรรมต่างประเทศ
ภายใต้โครงการ Lions International Youth Camp & Exchange between TH and DK and EU 2024 ดังนี้

  1. นายทีฆทัศน์ จันทร์แดง ประเทศเยอรมัน
  2. นางสาวพรจรัส ทองขาว ประเทศเดนมาร์ก
  3. นางสาวเอกจิรา ทองดี ประเทศนอร์เวย์