โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ประถมศึกษา)

วันที่ 12 มกราคม 2567
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ประถมศึกษา) จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566
เพื่อกระตุ้นให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของตน รู้จักหน้าที่ เป็นคนดี มีคุณธรรม
และเป็นการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้มีความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์และสติปัญญา
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ในการนำของขวัญร่วมจับฉลากมอบให้กับนักเรียน