โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสาธิตฯ (ปฐมวัย)

วันที่ 12 มกราคม 2567
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัย) จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566
เพื่อกระตุ้นให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของตน รู้จักหน้าที่ เป็นคนดี มีคุณธรรม
และเป็นการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้มีความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์และสติปัญญา
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ,
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสูตร โพธิ์เงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) และผู้แทนจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตฯ
ร่วมเป็นประธานในการจับรางวัลต่าง ๆ ให้กับนักเรียน