คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 12 มกราคม 2567
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับสโมสรนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดนิทรรศการวิชาการแนะแนวการศึกษาต่อ ในโอกาสการจัดงาน
“เปิดโลกวิชาการ 60 ปี ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์”
เพื่อเป็นการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ศึกษาข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อจากสถาบันการศึกษาโดยตรง
พร้อมทั้งนำของที่ระลึกจากคณะฯ ให้นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมอีกด้วย