คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2566 และ Job Fairs 2024

วันที่ 11 มกราคม 2567
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2566 และ Job Fairs 2024 เพื่อเป็นการสร้างเสริมความรู้ในการเตรียมตัวสมัครงาน และการทำ RESUME
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร,
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิสา บุญมาก รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
ให้การต้อนรับคณะวิทยากรจากบริษัท JOBTOPGUN
พร้อมทั้งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน องค์กรเอกชน ร่วมออกบูธเพื่อประชาสัมพันธ์และรับสมัครงาน