คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้การต้อนรับคณะดูงานโรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

วันที่ 10 มกราคม 2567
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จาก โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
เข้าศึกษาดูงานเรียนรู้แนวทางการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและเรียนรู้เกี่ยวกับ
แนวทางการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับคณะฯ