ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์จัดโครงการประชุมบุคลากร ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน“บทบาทของคณาจารย์ในการผลิตครู เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ”

วันที่ 5 มกราคม 2567
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ จัดโครงการประชุมบุคลากร
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน เรื่อง บทบาทของคณาจารย์ในการผลิตครู
เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ และคณาจารย์จากภาควิชาฯ เข้าร่วม
พร้อมบรรยายพิเศษ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลรพี ทุมมาพันธ์
รองเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ