คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มศก. ได้รับโปรดเกล้าฯ “กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ” มรภ.บ้านสมเด็จฯ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่
ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม พุทธศักราช 2567 เป็นต้นไป