ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติยศและรางวัลดีเด่นแห่งชาติทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2566

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร บุคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบัน ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติยศ
และรางวัลดีเด่นแห่งชาติทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2566
จากสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย โดยแบ่งรางวัลได้ ดังนี้

  • รางวัลคณบดีดีเด่นแห่งชาติ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลมาลย์ ไชยศิริธัญญา | คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

  • รางวัลคณบดีดีเด่นแห่งชาติ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ ตู้จินดา | คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

  • รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ | อาจารย์ ดร.ชินัณ บุญเรืองรัตน์ | ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์

  • รางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ | รองศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น | อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

  • รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นแห่งชาติ (ระดับปริญญาเอก) | นายนฤนาท เอี่ยมฉ่ำ | ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

  • รางวัลนิสิตนักศึกษาดีเด่นแห่งชาติ (ระดับปริญญาตรี) | นายธนชาต นาคทั่ง | นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย