คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดประชุมบุคลากรประจำปี 2566 พร้อมเป็นองค์กรแห่งความสุข

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะศึกษาศาสตร์
ร่วมในการประชุมบุคลากรประจำปี 2566 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและการพัฒนาในอนาคต
พร้อมทั้งนำเสนอวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ
ทั้งนี้ ได้มอบของที่ระลึกให้กับผู้สำเร็จการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
และอาจารย์ที่ได้การดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากร