ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่
ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้แทนจากมหาวิทยาลัยศิลปากร
เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น “บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท. ประจำปี 2566”

– นายสุเมธา ปานพริ้ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ สังกัดงานวิชาการและบริการการศึกษา สำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ ด้านวิชาชีพดีเด่น

– นางสาววราภรณ์ กุลจิตติเดโช
นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ สังกัดงานสำนักงานโรงเรียนสาธิต (มัธยม) โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ ด้านบริหารดีเด่น