ประกาศขยายเวลารับสมัครอาจารย์ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา

ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสสสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร