ประชุมหารือแนวทางการวางแผนการก่อสร้างโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)

วันที่ 25 มิถุนายน 2567 ศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนท์ คุณค้ำชู รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากกองแผนงาน ร่วมประชุมหารือแนวทางการวางแผนการขยายพื้นที่การศึกษาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) เพื่อเสริมศักยภาพในการพัฒนานักเรียนและเป็นสวัสดิการแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรในอนาคต ณ ห้องประชุมสวัสดิ์ สุวรรณนที ชั้น 2 อาคารศึกษาศาสตร์ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร