โครงการอธิการบดีสัญจร พบปะประชาคมศึกษาศาสตร์ ศิลปากร

วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2567 ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ให้การต้อนรับ
ศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยศิลปากรจัด “โครงการอธิการบดีสัญจร”
เพื่อร่วมรับฟังการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และสร้างความเข้าใจร่วมกัน
ในการเตรียมพร้อมการดำเนินงานในอนาคต พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยน และรับฟังข้อเสนอแนะ
ด้านการพัฒนามหาวิทยาลัย จากผู้บริหารและบุคลากรของคณะวิชา
โดยมีคณาจารย์ บุคลากร ของคณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตฯ เข้าร่วม
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอุปถัมภ์ ชั้น 5 อาคารศึกษาศาสตร์ 3