โครงการ “กองทรัพยากรมนุษย์สัญจรเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ”

วันที่ 15 มกราคม 2567
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับเกียรติจากบุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
กองทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มาให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่
ตำแหน่งทางวิชาการแก่คณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ ภายใต้โครงการ
“กองทรัพยากรมนุษย์สัญจร เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ”
โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวต้อนรับ
ณ ห้องกิจกรรมอาจารย์ อาคารศึกษาศาสตร์ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร