ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดสรรเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 งานทุนอุดหนุนการศึกษา เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ที่มีความประพฤติดีตามข้อบังคับคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2535 และระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการรักษาวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2536 บัดนี้ จึงขอประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2566 บัดนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 98 คน รวมเป็นเงิน 1,216,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากรายได้คณะศึกษาศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้