ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2567

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดสรรเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2568 งานทุนอุดหนุนการศึกษา เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ที่มีความประพฤติดีตามข้อบังคับคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2535 และระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการรักษาวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2536 บัดนี้ จึงขอประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2567 มีรายละเอียด ดังนี้

 1. ประเภททุนและคุณสมบัติผู้ขอรับทุน สามารถเลือกสมัครได้เพียงทุนได้ทุนหนึ่งเท่านั้น และต้องไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย หรือทุนต่อเนื่อง ในปีการศึกษา 2567
  1.1 ทุนเรียนดีขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนละ 20,000 บาท สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ที่มีผลการเรียนสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.20 และมีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาท / ปี
  1.2 ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนละ 15,000 บาท ทุกชั้นปี ที่มีผลการเรียนสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00 และมีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาท / ปี
  1.3 ทุนอุดหนุนค่าครองชีพ ทุนละ 7,000 บาท สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ที่มีผลการเรียนสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50 และมีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาท / ปี โดยกรรมการจะคัดเลือกจากนักศึกษาที่สมัครสองทุนข้างต้น (1.1, 1.2) แต่ไม่ได้รับคัดเลือกและมีคะแนนสัมภาษณ์สูงสุดตามลำดับ
  1.4 ทุนผู้นำกิจกรรมดีเด่น ทุนละ 10,000 บาท สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป และมีประวัติกิจกรรมดีเด่น มีประวัติทำกิจกรรมไม่ต่ำกว่า 2 ปี และไม่เคยได้รับทุนนี้มาก่อน
 2. การสมัครขอรับทุน ผู้ประสงค์สมัครขอรับทุน สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและยื่นใบสมัครออนไลน์ ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2567 ทาง https://forms.office.com/r/Z80kRgExv1 (ใช้บัญชีอีเมลมหาวิทยาลัย su.ac.th เท่านั้น) ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ QR Code แนบท้ายนี้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา ชั้น 2 สำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ โทร.034-109686 ต่อ 206054 ในวันและเวลาราชการ
  ทั้งนี้ ข้อมูลการสมัครต้องระบุครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นจริงทุกประการ หากข้อมูลเป็นเท็จ หรือไม่ได้ผ่านการรับรองความเห็นจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ หรืออาจารย์ที่ปรึกษากิจการนักศึกษา การพิจารณาทุนจะถือเป็นโมฆะ และมีผลทางวินัยนักศึกษา ทั้งนี้ การสำเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร