ประกาศปิดหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566

ประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
เรื่อง การปิดหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566

ด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดปิดภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566 ในวันอาทิตย์ที่
31 มีนาคม 2567 เพื่อให้การบริหารจัดการหอพักนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองกิจการนักศึกษาจึงกำหนดปิดบริการหอพักนักศึกษา ในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป พร้อมทั้งปิดระบบคีย์การ์ดทั้งหมด ขอให้นักศึกษาดำเนินการ ดังนี้

  1. นักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักทับแก้ว 1 หอพักทับแก้ว 2 หอพักทับแก้ว 3 หอพักเพชรรัตน 1 หอพักเพชรรัตน 2 หอพักเพชรรัตน 3 หอพักเพชรรัตน 4 หอพักเพชรรัตน 5 และหอพักเพชรรัตน 6 เก็บสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวแล้วนำไปฝากยังห้องรับฝากของที่ทางหอพักนักศึกษาจัดเตรียมให้ โดยหุ้มห่อด้วยวัสดุกันกระแทก หรือจัดเก็บในกล่องเพื่อป้องกันความเสียหายและไม่รับฝากของมีค่าทุกชนิด หากสิ่งของที่นำไปฝากเกิดการชำรุดหรือเสียหาย กองกิจการนักศึกษาจะไม่รับผิดชอบใดๆทุกกรณี
  2. นักศึกษาที่ต้องฝึกงาน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง ที่ยื่นคำร้อง
    ขอเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน รายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษาและรับคีย์การ์ดได้ ณ สำนักงานหน่วยหอพักนักศึกษา ชั้น 1 อาคารหอพักเพชรรัตน 4 ในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2567เวลา 14.00 – 16.30 น.
  3. นักศึกษาทุกชั้นปีรายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567
    ณ สำนักงานหน่วยหอพักนักศึกษา ชั้น 1 อาคารหอพักเพชรรัตน 4 ในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน ถึง วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น.

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ธาราวดี )
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา