ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ SU – TCAS รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ช่วงที่ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระดับปริญญาบัณฑิต (SU – TCAS) ประจำปีการศึกษา 2567
รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ช่วงที่ 2 ลิงค์ https://admission.su.ac.th/fileupload/new/2401231019.pdf

#sutcas#tcas#ศิลปากร#รอบ1Portfolio