โครงการปฐมนิเทศทุนการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 คณะศึกษาศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศทุนการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2566
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธี
พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิสา บุญมาก รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม กล่าวรายงาน
รองศาสตราจารย์ ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน, อาจารย์ ดร.นภสร นีละไพจิตร อาจารย์ผู้มอบทุน

คณะศึกษาศาสตร์ได้ดำเนินการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาทั้งสิ้น จำนวน 98 ทุน รวมเป็นเงิน 1,216,000 บาท โดยเบิกจ่ายจากรายได้คณะศึกษาศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังนี้

(A) ทุนเรียนดีขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนละ 20,000 บาท จำนวน 20 คน เป็นเงิน 400,000 บาท
(B) ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนละ 15,000 บาท จำนวน 30 คน เป็นเงิน 450,000 บาท
(C) ทุนอุดหนุนค่าครองชีพ ทุนละ 7,000 บาท จำนวน 38 คน เป็นเงิน 266,000 บาท
(D) ทุนผู้นำกิจกรรมดีเด่น ทุนละ 10,000 บาท จำนวน 10 คน เป็นเงิน 100,000 บาท

นอกจากนี้ คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือนักศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ประสบภัยพิบัติ ขาดแคลนทุนทรัพย์ และส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้บริจาครวมจำนวน 6 ท่าน มอบเป็นทุนจำนวน 8 ทุน รวมเป็นเงิน 226,600 บาท

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ บริจาคเงินจำนวนจำนวน 60,000 บาท
  2. รองศาสตราจารย์ ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ บริจาคเงินจำนวน 25,000 บาท
  3. คุณวรุฬห์ วงศ์สินอุดม บริจาคเงินจำนวน 31,600 บาท
  4. คุณมยุรี จิรวิศิษฎ์ นักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท
  5. อาจารย์ ดร.นภสร นีละไพจิตร หัวหน้าภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บริจาคเงินจำนวน 5,000 บาท
  6. อาจารย์ ดร.รักชนก โสภาพิศ นักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท

รวมทั้งสิ้น 106 ทุน เป็นเงิน 2,376,600 บาท

โดยการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศทุนการศึกษาดังกล่าวนี้ เพื่อให้นักศึกษารู้และเข้าใจวัตถุประสงค์ของ
การมอบทุนการศึกษา เข้าใจกระบวนการพิจารณาและเบิกจ่ายทุนการศึกษา
เสริมสร้างให้นักศึกษามีจิตสำนึกในการนำเงินไปประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษา
พร้อมทั้งมีกิจกรรม “Give & Take จงเป็นผู้ให้และผู้รับ”
โดย อาจารย์ ดร.ฐิติมา เวชพงศ์อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว