คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร พบผู้บริหารสถานศึกษาขอบคุณในความอนุเคราะห์หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าพบผู้บริหารสถานศึกษา
เพื่อขอบคุณในความอนุเคราะห์หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้กับนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เข้าพบผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และมอบของที่ระลึกแทนคำขอบคุณ โดยเข้าพบสถานศึกษาจำนวน 7 แห่ง แบ่งเป็น 2 วัน ดังนี้

– วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566
1. โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุปถัมภ์)
2. โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
3. โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
4. โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ
5. โรงเรียนสามพรานวิทยา

– วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566
1.โรงเรียนอำนวยวิทย์นครปฐม
2.โรงเรียนราชินีบูรณะ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอขอบคุณหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในทุกสถานศึกษาเป็นอย่างสูง ที่ได้ให้ความรู้ ทักษะ ความเข้าใจเป็นอย่างดี ทำให้กระบวนการฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นไปตามเกณฑ์การผลิตครูของคุรุสภา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือด้วยดีในโอกาสต่อไป