บริษัท ปากกาไพล๊อต (ประเทศไทย) จำกัดมอบปากกาให้กับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อกิจกรรมนักศึกษาและงานบริการวิชาการ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอขอบคุณ บริษัท ปากกาไพล๊อต (ประเทศไทย) จำกัด
โดย คุณณัฐพงษ์ จูงหัตถการสาธิต ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย
ที่ได้มอบปากกาสำหรับใช้ในกิจกรรมนักศึกษา การบริการวิชาการสู่ชุมชน
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิสา บุญมาก
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
พร้อมด้วย อาจารย์เอกชัย ภูมิระรื่น รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและพันธกิจเพื่อสังคม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนีตา โฆษิตชัยวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาการสอนภาษานานาชาติ ร่วมรับมอบ
เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โถงรับรอง สำนักงานคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร