รับสมัครนักศึกษาเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1 นักศึกษาที่กำลังขึ้นชั้นปี 2 และชั้นปีอื่น ๆ)