ขอแสดงความยินดีในโอกาสดำรงตำแหน่งคณบดีใหม่

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่
ศาสตราจารย์ ดร. คณิต เขียววิชัย
ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
ในการประชุมครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566
ให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป