คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับเป็นเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการดำเนินงาน โครงการ Lions International Youth Camp & Exchange between TH and DK and EU 2024

วันที่ 25 มกราคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ จันทราช รองคณบดีฝ่ายพัฒนองค์กรและวิเทศสัมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนีตา โฆษิตชัยวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาการสอนภาษานานาชาติ
อาจารย์ ดร.สรณบดินทร์ ประสารทรัพย์ อาจารย์ ดร.มัณฑนา พันธุ์ดี
และรองศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น ได้ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และผู้บริหาร ที่ปรึกษา
ผู้ว่าการ สมาคมไลออนส์สากล เข้าร่วมกิจกรรม Lions International Youth Camp & Exchange

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงนามรับรองใบสมัครให้กับนักศึกษาโครงการ Lions International Youth Camp & Exchange และเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยได้แลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมกับนักศึกษา YCE นานาชาติ โดยมีสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 4 สถาบัน และนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้รับทุนเดินทางไปแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในต่างประเทศ จำนวน 15 คน ใน 4 ประเทศ ได้แก่ สหพันธ์สาธารณรัฐเดนมาร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐนอร์เวย์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี และสมาพันธรัฐสวิสหรือสวิตเซอร์แลนด์