ระบบลงคะแนนเสียงออนไลน์ | E-Election EDUC SU

กำหนดวันเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ประเภทคณาจารย์ประจำ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

การเสนอชื่อฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 – 15.00 น. มีขั้นตอนดำเนินการดังนี้
1) เสนอชื่อฯ ผ่านระบบออนไลน์ ในเว็บไซต์ คณะศึกษาศาสตร์ https://www.educ.su.ac.th
(ลงชื่อเข้าใช้ด้วย SU Portal)
2) โปรดกรอก ชื่อและนามสกุล ผู้ที่ต้องการเสนอชื่อให้ครบ หากกรอกเพียงชื่อ หรือ นามสกุลเพียงอย่างเดียว จะถือว่ารายชื่อนั้นไม่สมบูรณ์